18110 .

2419(503). . DENARIUS.Ar. 2,8. PINARIUS NATTA.: 149. ..

" ". 2419(503). . DENARIUS.Ar. 2,8. PINARIUS NATTA.Av. . : X. Rv. . : NATTA./ROMA. : 149. .. R.C.;voI. I;N 89.

 
Copyright © 2005 - 2018 by ANCIENTCOINS.RU