13990 .

2536. . DENARIUS.Ar. 3,5. C. Antestius. : 146. ..

" ". 2536. . DENARIUS.Ar. 3,5. C. Antestius. Av. . : C. ANTESTI./X. Rv. , . : 146. .. R.C.;voI. I;N 95.

 
Copyright © 2005 - 2018 by ANCIENTCOINS.RU